Staffs

  • Associate Professor: Yumi Matsumiya
  • Assistant Professor: Takeshi Sato
  • Secretary: Harumi Miyake

Students

  • Miu Ohara
  • Hikaru Kawakatsu
  • Shunsuke Ebara

Graduate students

  • Naoki Matsuto
  • Tomohiko Tosaki

Undergraduate Students

  • Ayane Kawahira